اخبار جدید بین الملل

در حملات امروز اسرائیل ۱۰۰ فلسطینی کشته شدند