اخبار جدید سیاسی

اگر واژه “دولت قبل” را از دولت رئیسی بگیرند…