اخبار جدید بین الملل

ترامپ: با دیکتاتوری کارم رو آغاز می‌کنم