اخبار جدید گوناگون

فرماندار ایالتی در برزیل خواستار پرداخت حق امتیاز از جف بزوس شد