اخبار جدید فناوری

قوه قضاییه و وزارت ارتباطات باید با هوش مصنوعی همکاری کنند