اخبار جدید گوناگون

دو عضو دیگر کی پاپ هم به خدمت سربازی اعزام شدند