اخبار جدید سیاسی

زاهد: آقایان چرا از شادی مردم می ترسید ناف شما را با غم بریده‌اند؟