اخبار جدید بین الملل

دیوارکشی بین ترکیه و ایران به مرز ۱۷۰ کیلومتر به پایان رسید