اخبار جدید فناوری

اینترنت ماهواره‌ای بزودی روی گوشی‌های عادی هم متصل می‌شود