اخبار جدید بین الملل

پاکستان برای کاهش آلودگی هوا به بارورسازی ابرها روی آورد