اخبار جدید سیاسی

نه در داخل و نه در خارج ما را قبول ندارند | باید به بازار دنیا دسترسی داشته باشیم