اخبار جدید فناوری

اپراتورها به جای افزایش ۳۰ درصدی قیمت اینترنت را ۳ برابر کردند!