اخبار جدید سیاسی

علم الهدی: مردم اگر مشکل معیشتی دارند باید در انتخابات شرکت کنند