اخبار جدید ورزشی

بعد از تساوی پرسپولیس یحیی گل محمدی از سمت خود استعفا کرد