اخبار جدید سیاسی

ناوشکن البرز پس از تعمیرات و نصب تجهیزات جدید وارد دریای سرخ شد