اخبار جدید بین الملل

اسرائیل: گفته بودیم همه افراد مرتبط با حمله ۷ اکتبر مورد هدف قرار می‌گیرند