اخبار جدید اقتصادی

بودجه سال آینده طوری طراحی شده که احتمال افزایش قیمت بنزین وجود دارد