اخبار جدید فناوری

سند هوش مصنوعی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد