اخبار جدید سیاسی

وزیر بهداشت: حادثه تروریستی کرمان آزمایشی برای همکارانم بود!