اخبار جدید گوناگون

یک میلیون نفر برای کار به کشورهای حاشیه خلیج فارس مهاجرت کردند