اخبار جدید اجتماعی و حوادث

به دلیل عدم صدور مجوز از سمت عربستان پروازهای حج عمره تا ۲۴ دی لغو شد