اخبار جدید فرهنگی

آیا دلیل حذف سارا و نیکا از سریال پایتخت عمدی است؟