اخبار جدید اجتماعی و حوادث

سارقین در ۴۸ دقیقه از ۴ واحد یک ساختمان سرقت کردند!