اخبار جدید فناوری

به گفته صندوق بین‌اللمی پول هوش مصنوعی ۴۰ درصد از مشاغل را تحت تاثیر قرار می‌دهد