اخبار جدید اقتصادی

قیمت گوشت گوسفندی تا ۷۰۰ هزار تومان هم رسید