اخبار جدید فناوری , ویژه

وضعیت اینترنت ایران نشان از کاهش قدرت مردم در برابر حکومت را دارد