اخبار جدید سیاسی

امیرعبداللهیان: حاکمیت و تمامیت ارضی پاکستان مورد توجه ماست