اخبار جدید سیاسی

کاردار پاکستان به وزارت امور خارجه احضار شد