اخبار جدید بین الملل

طالبان، ایران و پاکستان را به آرامش فراخواند