اخبار جدید بین الملل , ویژه

بیانیه رئیس جمهور پاکستان درباره اتفاقات اخیر