اخبار جدید اقتصادی

کارگران درخواست تعیین دستمزد بر اساس تورم و سبد معیشت را دارند