اخبار برگزیده , اخبار جدید اجتماعی و حوادث

در جزایر خلیج فارس ساکن شوید و از سربازی معاف شوید