اخبار جدید اقتصادی , ویژه

رتبه آزادی اقتصادی ایران ۱۶۹ از میان ۱۷۵ کشور است | اقتصاد ما در وضعیت جنگی قرار دارد