اخبار جدید سیاسی

حکم اعدام ماهان صدرات مرنی به «نفی بلد» و «تبعید» تغییر یافت