اخبار برگزیده , اخبار جدید اجتماعی و حوادث

افرادی با این شرایط از سربازی معاف هستند