اخبار جدید اجتماعی و حوادث , ویژه

احتمال کاهش ۹ تا ۱۸ متری آب دریای خزر تا سال ۲۱۰۰