اخبار جدید اقتصادی , ویژه

نرخ آزاد بنزین بعد از اتمام سهمیه هر لیتر ۸۰۰۰ تومان؟!