اخبار جدید گوناگون

قاچاقچیان برای فرار از دستگیری گوسفندهای زنده را به دریا انداختند!