اخبار جدید بین الملل

درآمد کانال سوئز پس از حملات یمن ۴۴ درصد کاهش داشته است