اخبار جدید فرهنگی

۳۰ هزار دانش آموز معلول امکان رفتن به مدرسه را ندارند