اخبار جدید خودرو

رنگ تاکسی‌های برقی آبی فیروزه‌ای است