اخبار برگزیده , اخبار جدید سیاسی

نماینده تبریز: کسانی که در مصدر کار قرار گرفتند، حس نمی‌کنند نیازی به پشتیبانی مردم دارند