اخبار جدید سیاسی

عبدی: اعتماد مردم به روحانیون بسیار کم شده است