اخبار جدید بین الملل

مجموع آمار شهیدان غزه به ۲۶۶۳۷ نفر رسید