اخبار برگزیده , اخبار جدید اقتصادی

دلیل ارائه آمارهای غیرواقعی از اقتصاد ایران و جهان توسط دولت رئیسی چیست؟