اخبار جدید سیاسی

امام جمعه اصفهان: عدم مشارکت در انتخابات به منزله رای به معاندین است!