اخبار جدید خودرو

درخواست وزیر صمت از رئیس بانک مرکزی برای تخصیص اعتبار به خودروسازان