اخبار جدید بین الملل

تصمیم بایدن درباره حملات جدید به تاخیر افتاد