اخبار جدید فناوری

انجمن واردکنندگان گوشی درباره واردات آیفون سکوت کردند