اخبار جدید فناوری

پرتاب دو ماهواره ایرانی پیشرفته از پایگاه فضایی چابهار